Výtah z pravidel karetní hry Taroky
Brněnská verze 2005

Tento materiál je vydán jako informační a orientační pomůcka pro členy klubu a další zájemce o tarokovou hru. Vzhledem k limitovanému rozsahu jsou v něm uvedeny pouze stěžejní údaje, vyžadující si od čtenáře základní znalosti hry a její terminologie. Brněnská verze pravidel 2005 představuje novelu různých pravidel v regionech, provedenou s cílem na odstranění nebo snížení negativních prvků v hodnocení hry (včetně renonců), na zjednodušení výpočtu výsledků hry a zvýšení její zajímavosti a herní inteligence.

Herní pravidla - zásady

Míchání a rozdávání karet

Hráč, který rozdává ("zadák"), je zodpovědný za skládání karet po předchozí hře. Karty není povinnen rozmíchat. Složené karty nabídne hráči sedícímu naproti k přeložení. Tento hráč buď balíček jedenkrát sejme a zřetelně oddělí nebo jej poklepe (v tomto případě si zvolí "forhont" další postup dle následující tabulky). "Zadák" je povinen rozdávat karty vždy ve vodorovné poloze karet nad stolem a v dohledu všech hráčů. Do talonu se dává vždy prvních 6 karet bez přeložení.

Způsoby rozdávání

při sejmutí 6 karet talon, 2x po 6 kartách dokola
při poklepnutí - po šesti jako při sejmutí
- 6 karet talon + postupný výběr po 12
- ábeles (6 karet talon, 6 karet forhont, po 12 kartách ostatním hráčům, zbylých šest karet opět forhont)

Nákup karet z talonu a operace s nimi

Stručný popis her a hodnocení výsledků her

Obecně platí pravidlo, že aktér (vydražitel) hry má povinnost před začátkem hlášení základních nebo výběrových hlášek zkontrolovat, zda všichni hráči, kteří dokoupili kartu z talonu, mají složeno (nikoli za počet složených karet).
Součástí jakékoli hry, kromě hry "Varšava", mohou být výběrové hlášky (např. OHLÁŠENÝ PAGÁT).
V rámci urychlení hry je možné při brání štychu a následném výjezdu nejprve vyhodit kartu nového štychu a teprve poté sebrat předešlý zdvih. Vynesenou kartu na stůl (i když vypadla), již nelze vrátit zpět.
Pokud si je hráč jistý, že hru dohrává, může položit karty na stůl. Pokud však existuje jakákoli, byť pouze teoretická, šance, že tomu tak není, zaplatí hráč za renonc a hru nemůže vyhrát.
Každá strana si spočítá dosažené body (oči). Finanční hodnota za 1 bod (1 oko) nad hranici 35 bodů (očí) je uvedena v následující tabulce. V případě, že obě strany napočítají 35 bodů (očí), tedy dojde k tzv. "remíze", pak se za hru neplatí nic a platí se pouze za případné základní a výběrové hlášky.

PRVNÍ POVINNOST

Je hra, začínající odsouhlasením povinnosti forhontovi ostatními hráči. Hráči tvoří dvě herní skupiny (skupina 1 neboli aktérova strana: forhont + vlastník taroku č. XIX až postupně XVI, skupina 2 neboli protistrana: zbývající hráči, kteří nemají v listu volaný tarok). Forhont, pokud chce hrát se spoluhráčem, má základní povinnost hrát s tarokem č. XIX, pokud jej nemá ve svém listě. V případech, kdy jej vlastní (nebo vlastní dvojici XIX+XVIII, trojici XIX+XVIII+XVII) může přizvat za spoluhráče vlastníka tarokové karty o jedno číslo nižší (max. XVI). V případě dokoupení volané karty z talonu, má forhont povinnost hrát sám. V případě, že hra není protistranou kontrována, nebo nejsou její součástí výběrové hlášky, se hra nehraje.
Hodnocení: taxa za První povinnost (5 bodů = 0,50 Kč) +/- základní hlášky

V případě, že je hra kontrována, nebo je její součástí některá z výběrových hlášek, se hra hraje.
Hodnocení: uhrané body ze hry nad hranici 35 (znásobené případným kontrováním) +/-základní hlášky +/- výběrové hlášky.
V případě, že je součástí hry dohlášený Pagát, nevzniká jeho uhráním hráčům/hráči nárok na rozebrání Žida, v případě jeho neuhrání, hráči/hráč do žida neplatí. (dále také "Výběrové hlášky)

DRUHÁ POVINNOST

Je hra aktéra vlastnícího PAGÁTA (tarok č. I) s případným spoluhráčem, vlastníkem taroku č. XIX (až postupně XVI), proti zbylým hráčům. Hlavním cílem hry je uhrát PAGÁTA na poslední štych. Forhont může tuto hru ohlásit přímo z povinnosti. V případě dokoupení volané karty z talonu, má forhont povinnost hrát sám. Možnou součástí hry je hraní UHO (tarok č. II) na předposlední štych.
Hodnocení: uhrané body ze hry nad hranici 35 (znásobené případným kontrováním) +/- základní hlášky +/- výběrové hlášky (znásobené případným kontrováním) V případě, že strana aktéra splnila závazek, vzniká této straně nárok na braní ŽIDA, v případě jeho nesplnění naopak hráči/hráč do ŽIDA platí. (Další podrobnosti viz podkapitola "Výběrové hlášky").

TŘETÍ POVINNOST

TŘETÍ POVINNOST (PREFERANCE) je hrou jednoho hráče proti třem zbývajícím. Na začátku této hry si aktér vylepšuje svůj list trojicí karet z talonu a podle výběru příslušné trojice stanovuje velikost finanční sazby za hru, kterou se budou po skončení hry násobit získané body ze hry nad hranici 35 bodů.
V případě, že hra "na prvních" není kontrována, hra se nehraje.
Hodnocení: taxa za Třetí povinnost "na prvních" (5 bodů = 0,50 Kč) +/- základní hlášky.

V případě, že je hra "na prvních"kontrována, nebo je její součástí některá z výběrových hlášek nebo je hra "na druhých" nebo "na třetích", se hra hraje.
Hodnocení: uhrané body nad hranici 35 (znásobené případným kontrováním a taxou za bod (oko) á 0,10 Kč "na prvních", á 0,20 Kč "na druhých", á 0,40 Kč "na třetích") +/- základní hlášky +/- výběrové hlášky (znásobené případným kontrováním)
V případě, že je součástí hry ohlášený Pagát, vzniká aktérovi při jeho uhrání nárok na braní Žida, v případě jeho neuhrání naopak platí do Žida. (Další podrobnosti viz podkapitola "Výběrové hlášky").

ŠESTÁ POVINNOST (SÓLO)

SÓLO je rovněž hrou jednoho hráče proti třem zbývajícím. Při této hře ponechává aktér talon soupeřům, kteří si ho po skončení hry započtou do svých aktiv.
Hodnocení: uhrané body ze hry nad hranici 35 (znásobené případným kontrováním a taxou za bod á 0,60 Kč) +/- základní hlášky +/- výběrové hlášky (znásobené případným kontrováním) V případě, že je součástí hry ohlášený PAGÁT, vzniká aktérovi nárok na braní ŽIDA, v případě jeho neuhrání naopak platí do ŽIDA. (Další podrobnosti viz podkapitola "Výběrové hlášky").

VARŠAVA (ŽEBRÁK)

VARŠAVA je hra, kterou může ohlásit pouze forhont, a to po schválení povinnosti ostatními hráči. V této hře hraje každý z hráčů sám za sebe a snaží se uhrát co nejméně bodů (očí). Základní ani výběrové hlášky se nehlásí. V průběhu hry se samozřejmě ctí barva a taroky a platí povinnost přebíjení. PAGÁT musí být shozen z ruky jako poslední tarok, při splnění této podmínky je možné s ním i vyjet. Mond nesmí být přihozen ke štychu, ve kterém je již Škýz, je však možné s ním vyjet. K prvním šesti štychům má forhont povinnost v přiměřeném časovém úseku (cca do 5s po odehrání karty posledním hráčem v daném štychu) přihodit po jedné kartě z talonu. Karta se ukazuje všem. V případě, že aktér opomene kartu přiložit, tato mu zůstává. Po skončení hry si všichni hráči sečtou ve svém listu body (oči) a v případě, že jich jednotlivec vlastní více nežli 14, platí pokutu/sankci do ŽIDA (viz podkapitola "Sankce" viz níže).
Rozmezí uhraných bodů Trestné body (hráči/forhont) Finanční sankce (hráči/forhont)
0 až 14 0/0 0,- Kč/0,- Kč
15 až 24 20/40 2,- Kč/4,- Kč
25 až 34 40/80 4,- Kč/8,- Kč
35 až 44 80/160 8,- Kč/16,- Kč
45 až 54 160/320 16,- Kč/32,- Kč
55 až 64 320/640 32,- Kč/64,- Kč
65 až 70 640/1280 64,- Kč/128,- Kč

Základní bodová/finanční sankce se zvyšuje:

Druhy hlášek a jejich hodnocení

Základní (prozrazující) hlášky

Oficiální název hlášky Bodová hodnota Finanční hodnota
trul 5 0,50 Kč
honéry 5 0,50 Kč
taročky 5 0,50 Kč
trulhonéry 10 1,- Kč
taroky 10 1,- Kč
královské honery 10 1,- Kč

Barvy a barvičky se nepovažují za hlášky, proto se nehlásí a nemají finanční hodnotu.

Výběrové (vedlejší) hlášky

Oficiální název hlášky Bodová hodnota Finanční hodnota
HLÁŠENÝ PAGÁT 20
(pro všechny povinnosti)
2,- Kč
HLÁŠENÉ UHO (možné hrát jen ve spojitosti s HLÁŠENÝM PAGÁTEM) 40
(pro všechny povinnosti)
4,- Kč
HLÁŠENÝ VALÁT 80
(pro všechny povinnosti, navíc platba za body ze hry)
8,- Kč + platba

Poznámka 1 Tzv. TICHÝ PAGÁT, TICHÉ UHO, TICHÝ VALÁT jsou hodnoceny polovičními bodovými/finančními sazbami.
Poznámka 2 V případě, že je součástí hry na "první povinnosti" DOHLÁŠENÝ PAGÁT, musí být jasně řečeno, zda dohlašovatel hraje s aktérem nebo proti aktérovi, aby nedošlo k případným renoncům (za špatné kontrování apod.).
Poznámka 3 V případě, že je součástí hry OHLÁŠENÝ (DOHLÁŠENÝ) PAGÁT, vzniká aktérově straně (kromě hry na 1.povinnosti) při jeho uhrání nárok na braní ŽIDA (bere vše, co v ŽIDU bylo). V případě jeho neuhrání naopak platí do ŽIDA. Pokud nebyl PAGÁT kontrován, pak platí aktérova strana každý polovinu částky, která byla v ŽIDU (pokud hrál aktér sám, musí tam dát to, co tam bylo). Za každé flekování PAGÁTA se platby do ŽIDA násobí.
Pokud byl PAGÁT protistranou flekován a aktérova strana svůj závazek nesplní, vzniká protistraně nárok na braní ŽIDA. Poté aktérova strana zaplatí do ŽIDA částku, která v ŽIDU byla (pokud hrál aktér sám, musí tam dát dvojnásobek toho, co tam bylo).
Pokud však protistrana kontruje PAGÁTA a svůj závazek nesplní, vzniká aktérově straně nárok na braní ŽIDA. Poté protistrana zaplatí do ŽIDA dvojnásobek částky, která byla v ŽIDU (každý tedy to, co tam bylo; pokud hrál aktér sám, musí tam dát dvojnásobek toho, co tam bylo).
Poznámka 4 Ve spojitosti s OHLÁŠENÝM PAGÁTEM má aktér nebo jeho spoluhráč možnost hrát OHLÁŠENÉ (DOHLÁŠENÉ) UHO nebo TICHÉ UHO.
UHO nemá se ŽIDEM nic společného (za jeho neuhrání se do ŽIDA nic neplatí, protistraně však samozřejmě ano).
Poznámka 5 V případě hraní PAGÁTA i UHO lze kontrovat každou hlášku samostatně nebo obě hlášky společně.V případě, že OHLÁŠENÉ (DOHLÁŠENÉ) nebo TICHÉ UHO je chyceno a PAGÁT je uhrán, platí aktérova strana za UHO, ale bere za PAGÁTA (i ze ŽIDA).
V případě, že je OHLÁŠENÉ (DOHLÁŠENÉ) nebo TICHÉ UHO uhráno, ale PAGÁT je chycen, není UHO uhráno a aktérova strana platí za UHO i za PAGÁTA (za PAGÁTA i do ŽIDA).

Porušování pravidel (renonce) a sankce za jejich porušování

Porušením pravidel je:

Forma a způsob sankcionování

V případě renoncu se každá hra vždy dohrává (pokud se protistrana, která byla poškozena, neshodne na jejím složení pro nemožnost danou hru vyhrát).
Hráč, který porušil pravidla, zaplatí vždy pokutu za každé uvedené porušení pravidel ve výši 4,00 Kč do ŽIDA. Hráč či strana, kteří porušili pravidla, nemohou získat jakoukoli platbu za hru, i když ji případně vyhráli. V případě prohry platí protistraně za hru.
Hráč či strana (protivníci poškozovatele), v případě výhry, inkasují příslušnou platbu za hru. V případě prohry za hru nic neplatí.